סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-6765555
kfartavo@matnasim.org.il
פקס: 04-6769585

בקשות לתמיכה מתקציב המועצה לשנת 2018

המועצה מודיעה כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2018 עבור: תמיכה בפעילותם של מוסדות ציבור הפועלים בתחום המועצה המקומית כפר תבור למטרות בתחומים הבאים: מוסדות רפואים, ארגונים העוסקים בהתגוננות האזרחית ושימור ההיסטוריה של כפר תבור, הכל בהתאם לתבחינים שקיבלו את אישור המועצה.

נוסח התבחינים במרדי המועצה: כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה על-פי התבחינים, מוזמן להגיש בקשה, הכל על-פי נושא הבקשה לתמיכה. את הבקשות יש להגיש בכתב לח"מ בליווי כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטפסי הבקשה לתמיכה.

מועד אחרון להגשת בקשת התמיכה הוא 15.1.18.
תשומת ליבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות:

1 .בקשות אשר לא ימולאו כראוי, או שלא יצורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל. ובקשות אשר יגיעו באיחור עלולות להידחות ללא דיון.

2 .המועצה תקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להנחיות המנהל הכללי של משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד (2006/4"), נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות" ואשר ניתן לראותו באתר האינטרנט של משרד הפנים.

3 .המועצה אינה מתחייבת לתמוך במבקשים במלוא התקציב העומד לרשותה, הן לגבי מטרה אחת והן לגבי כל המטרות כולן. בברכה שלמה אלקחר, מזכיר וגזבר המועצה

ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים